Razpisni pogoji

Zakon o glasbenih šolah (ZGla) določa, da se učenci vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola Radlje ob Dravi objavi razpis za vpis vsako leto v začetku meseca maja za naslednje šolsko leto. Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

ZGla v 23. členu določa tudi, da se vpis v glasbene šole opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Vendar pa je vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene in plesne pripravnice mogoč brez sprejemnega preizkusa. Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom.
V 24. členu ZGla je določeno tudi, da vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.
Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim koledarjem.

Potek sprejemnega preizkusa

Sprejemni preizkusi po Pravilniku o šolskem koledarju potekajo vsako leto meseca maja. Preizkus poteka pred komisijo, ki jo teden dni pred tem imenuje ravnatelj. Ravnateljica določi enoten vzorec vprašanj za vse kandidate, razen za tiste, ki imajo predznanje in se izkažejo z igranjem ali petjem. 
Postopek sprejemnega preizkusa: 
Pred preizkusom prevzamete ter izpolnite prijavnico in se odločite za inštrument ali petje. Priporočamo, da izbirate orkestrske inštrumente (trobila, pihala, godala). 
Med preizkusom komisija preverja 5 sklopov. Vsak šteje 20 % skupnega dosežka. Preverja se: 
– petje pesmi, 
– petje melodičnih motivov, 
– petje intervalov, 
– ploskanje ritmičnih vzorcev, 
– druge psihofizične dispozicije. 
Komisije uredijo dokumentacijo in razvrstijo kandidate po dosežkih. To je osnova ravnateljici za sprejem v glasbeno šolo.

Prispevek za stroške šolanja

 Za šolanje v glasbeni šoli se skladno z zakonodajo plačuje prispevek za materialne in administrativne stroške ter za izposojo inštrumenta, če je to potrebno. Višina prispevka je določena s sklepom Sveta šole in potrjena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prispevki v nobenem delu ne pokrivajo pedagoškega dela. Prispevek staršev za šolanje je namenjen kritju materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. Prispevek ne vključuje stroškov pedagoškega dela. Letni prispevek so starši dolžni poravnati v celoti, ne glede na učenčevo prisotnost oz. odsotnost od pouka.

Prispevki staršev predstavljajo 15 % prihodkov GŠ Radlje. 
Stroški: Vpisnina, mesečni prispevek, izposojnina inštrumenta, kotizacija za tekmovanja, stroški opomina (3,00 EUR). Stroški šolanja se lahko vplačajo tudi v enem ali dveh obrokih na začetku prvega in drugega ocenjevalnega obdobja.

Učencev

Programov

Učiteljev

Let delovanja

Kontakt

Lokacija: Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi

Ravnatelj: +386 (0)2 888 06 44 ali 041 797 472

Tajništvo in računovodstvo: +386 (0)2 888 06 43

E-mail: info@glasbenaradlje.si

Uradne ure:  07:00-15:00, v petek 07:00-12:00

TRR: SI56 0130 1603 0712 305

Davčna številka: 17735408

DOSTOPNOST